ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS

Ενώσεις και Οργανισμοί

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) www.eaee.gr

Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής www.pligf.gr

Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων www.epikef.gr

Κέντρο Πληροφοριών Αναζήτησης Έγκυρης Ασφάλισης Οχημάτων www.hic.gr

Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) www.eias.gr

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος www.uhc.gr

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών www.eea.gr

Ελληνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης www.mib-hellas.gr

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή www.synigoroskatanaloti.gr

Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών www.opemed.gr

Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών www.insuranceregistry.uhc.gr